Regulamin

I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE1.1. Prezentowany regulamin, określany dalej jako „Regulamin”, jest elementem Umowy, określanej dalej „Umową”, o świadczenie usług serwisu superoferta.com.pl, określanego dalej „Serwisem”, definiuje reguły korzystania z treści i usługi publikacji ogłoszeń, zwaną dalej „Usługą”.1.2. Serwis funkcjonuje w oparciu o przepisy prawa polskiego, przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 679/2016 („RODO”) i innych właściwych przepisów prawa. 1.3. Usługodawca – Black Crow z siedzibą w Słupsku (76-200) przy ul. Grodzkiej 1/64, nr NIP: 8393186565, REGON: 365358865.1.4. Usługobiorca – osoba pełnoletnia, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i stworzyła Konto w Serwisie, dokonując dobrowolnej rejestracji. Usługobiorcą określa się również dowolny inny podmiot, który korzysta z Serwisu i posiada w nim Konto. 1.5. Konto – element Serwisu przygotowany dla Usługobiorcy, z którego można korzystać pod indywidualnym adresem WWW przy użyciu linka udostępnianego przez Usługodawcę po zalogowaniu.1.6. Używając Serwisu, Usługobiorca oświadcza, że przeczytał Regulamin i akceptuje jego postanowienia. II. ZAKŁADANIE KONTA2.1. Aby założyć Konto, trzeba podać informacje żądane przez Usługodawcę. Podanie ich jest konieczne do założenia Konta. Zakres danych udostępnianych przez Usługobiorcę przy tworzenia Konta spełnia zasadę minimalizacji określoną w art. 5 ust. 1 lit. C RODO. 2.2. Założenie Konta oznacza zawarcie Umowy. III. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY3.1. Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usług.3.2. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowości w świadczeniu Usługi, które wynikają z: 3.2.1. niewłaściwego działania przeglądarki internetowej Usługobiorcy,3.2.2. nieprawidłowego działania łącza internetowego, 3.2.3. innych przyczyn, na które Usługodawca nie ma wpływu.3.3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Usługobiorcę hasła Użytkownika do Konta osobom trzecim. 3.4. Usługodawca daje sobie prawo do zakończenia świadczenia Usługi i zablokowania Konta w następujących sytuacjach: 3.4.1. naruszenia przez Usługobiorcę któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu lub umowy łączącej strony, 3.4.2. wykorzystywania Konta w sposób łamiący obowiązujące przepisy prawne,3.4.3. nieuregulowania przez Usługobiorcę faktury wystawionej przez Usługodawcę.3.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania uaktualnień Serwisu oraz zasobów technologicznych wykorzystywanych do świadczenia Usługi i na czas trwania prac aktualizacyjnych uniemożliwienia dostępu do Usługi. Usługodawca zrobi wszystko, żeby prace techniczne i aktualizacyjne powodowały jak najmniejsze komplikacje dla Usługobiorcy. Usługodawca nie zapewnia określonego poziomu (tzw. SLA) dostępu do Serwisu. 3.6. Usługodawca może kasować następujące treści i zdjęcia: 3.6.1. wulgarne i obraźliwe,3.6.2. łamiące prawo lub nakłaniające do tego,3.6.3. naruszające reguły współżycia społecznego,3.6.4. zawierające adresy e-mail, numery telefony, adresy korespondencyjne upubliczniane w miejscach niewskazanych dla tego rodzaju informacji, 3.6.5. zawierające informacje promujące serwisy konkurencyjne dla Usługodawcy.3.7. Do zasad dodawania zdjęć stosuje się również pkt 4.4-4.5. IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY4.1. Do Usługobiorcy należą dane podawane w ramach Konta, z zastrzeżeniem pkt. 4.4. 4.2. Usługobiorca nie ma prawa do przenoszenia praw przysługujących mu ze względu na zawarcie Umowy z Usługodawcą na inne podmioty lub osoby bez zgody Usługodawcy sporządzonej na piśmie pod rygorem nieważności. 4.3. Reguły dotyczące publikowania zdjęć w Serwisie: 4.3.1. zdjęcia nie mogą obejmować treści wulgarnych, naruszających dobre obyczaje ani treści o charakterze pornograficznym,4.3.2. zdjęcia nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. 4.4. Dodając zdjęcia lub treści do Serwisu, Usługobiorca oświadcza, że posiada do nich autorskie prawa majątkowe, jak również przekazuje Usługodawcy niewyłączną, nieograniczoną w czasie i pod względem terytorium licencję na używanie zdjęć i treści. Licencja zostaje przekazana na poniższych polach eksploatacji: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczania materiałów i treści w bazach danych, wykorzystania zdjęć lub treści w celu promocji Usługodawcy. Dodatkowo Usługobiorca daje Usługodawcy prawo do wykonywania osobistych praw autorskich w stosunku do zdjęć i treści oraz do dokonywania opracowań, adaptacji lub przeróbek i włączania treści i materiałów do innych utworów. Licencja oraz upoważnienia nie ustają w przypadku zakończenia Umowy. Licencja daje prawo Usługodawcy do udostępniania zdjęć i treści w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. V. ŚWIADCZENIE USŁUGI5.1. Usługa jest realizowana zdalnie.5.2. Po założeniu Konta Usługi świadczone są przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia lub jej wypowiedzenia z miesięcznym terminem wypowiedzenia. 5.3. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktur bez podpisu pod postacią dokumentów elektronicznych i przekazywanie ich elektronicznie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej. 5.4. Usługodawca po zaprzestaniu świadczenia Usług będzie dysponował danymi Usługobiorcy wskazanymi w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną dla zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami bądź z myślą o rozliczeniu Usługi. 5.5. Usługodawca ma prawo do modyfikacji bądź uaktualnienia zakresu oferowanych Usług, przede wszystkim poprzez dodanie nowych funkcji Serwisu. Nie prowadzi to do zmian w treści Umowy ani Regulaminu. VI. REKLAMACJE6.1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi opisane w Regulaminie nie są świadczone lub są świadczone nieprawidłowo. 6.2. Reklamacje sporządza się w formie pisemnej, wysyłając ją na adres Usługodawcy albo jako wiadomość e-mail wysłana na adres lajki.com.pl@gmail.com6.3. Reklamacja odnosząca się do nienależytego funkcjonowania Serwisu powinna obejmować informacje o: Koncie, Usługobiorcy, czasie i okolicznościach wystąpienia problemu. W reklamacji powinno się opisać również rodzaj i numer wersji używanej przeglądarki internetowej. W razie pojawienia się informacji o błędzie należy przekazać Usługodawcy jej dokładną treść. Reklamację należy złożyć zaraz po pojawieniu się problemu.6.4. Reklamacja w związku z wartością faktury powinna obejmować numer, kwotę i datę wystawienia faktury. 6.5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia.VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA7.1. Wyłączne prawa autorskie i własnościowe do Usługi są własnością Usługodawcy i są chronione przepisami właściwego prawa autorskiego oraz traktatami międzynarodowymi. 7.2. Poprzez korzystanie z Usługi Usługobiorca nie otrzymuje autorskich praw majątkowych do Usługi. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE8.1. Koniecznym do korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Usługobiorcę urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet zaopatrzonego w dowolną przeglądarkę internetową. 8.2. Usługodawca może zmieniać Regulamin. W razie wprowadzenia modyfikacji w Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorców.8.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu i nie daje gwarancji w tym zakresie, jeżeli nie można mu udowodnić działania umyślnego. 8.4. Prawem odpowiednim dla świadczenia Usługi i działania Serwisu jest prawo polskie.

POLITYKA COOKIS

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 r. stosowane będzie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które ujednolici zasady przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. W związku z tym, uprzejmie informujemy:

– Administratorem danych osobowych wskazanych  w http://nokaut-nokaut.pl

– Kontakt z ochrony danych: , e-mail: nokautnokaut.pl@onet.pl

– Dane osobowe będą przechowywane przez  nokaut-nokaut.pl w przypadku chęciu usunięcia można pisac na adres e-mail: nokautnokaut.pl@onet.pl  , lub samemu usunąć  używając panel użytkoniwka.

– Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo usunięcie konta jak i ogłoszenia. można skozystac z e-mail: nokautnokaut.pl@onet.pl

– Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

– Źródłem danych osobowych ogłoszenie użytkownika. 

– Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z realizacją usługi przez podmiot przetwarzające (posiadające portal ogłoszeniowy) , na podstawie standardowych klauzul ochrony przyjętych przez Komisję Europejską oraz w myśl postanowień Światowej Konwencji Pocztowej Doha 2012 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1522). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo usunięcia swoich danych.

– Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) – w celu realizacji usług, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 421) w celu prowadzenia postępowań reklamacyjnych.

– Podanie danych w ogłoszeniu jest niezbędne do zrealizowania usługi.

– Osoba dodająca ogłoszenie wyraza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonym w niniejszym serwisie w celach informacyjnych przez administratora danych zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Dane podane są dobrowolnie 

– Osoba dodająca ogłoszenie wyraża zgodę na otrzymywanie od http://nokaut-nokaut.pl informacji na adres email zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lutego 2002r